مقاله بررسي ارتباط ميان سرمايه گذاري درITو عملکرد مالي شرکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ارتباط ميان سرمايه گذاري درITو عملکرد مالي شرکت :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :22

این تحقیق در پی بررسی و تعیین ارتباط میان سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات(IT)و عملکرد مالی شرکت هااست. عملکرد مالی شرکت ها در این تحقیق توسط دو معیار ROAو POS سنجیده شده است و منابع تکنولوژی اطلاعات در سه دسته زیرساختی, نیروی انسانی و منابع غیر ملموس طبقه بندی شده است.جامعه ی تحقیق, شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و روش نمونه گیری, طبقهای بوده است. تحقیق با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته و برای تحلیل داده ها از نرم افزارSPSSو آزمون آماری همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که میان سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات و ظرفیت تکنولوژیاطلاعات, میان زیر ساخت ها و نیروی انسانی تکنولوژی اطلاعات با عوامل غیر ملموس تکنولوژی اطلاعات, همچنین میانزیرساخت و عوامل غیرملموس تکنولوژی اطلاعات با عملکرد مالی, ارتباط مستقیم وجود دارد. در این تحقیق ارتباط معناداری میان نیروی انسانی تکنولوژی اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ملاحظه نشد.

لینک کمکی