مقاله رويکردي نوين جهت چيدمان منابع در شرايط نا مشخص بودن توالي پديده ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رويکردي نوين جهت چيدمان منابع در شرايط نا مشخص بودن توالي پديده ها :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :21

در این مقاله رویکردی نوین جهت مرتب کردن زمانی منابع و نیز کاربردهای آن ارائه می شود . اگر توالی پدیده ها معین و قابلکنترل نباشد, مبحث ترتیب گذاری و زمانبندی به تصمیم گیری در شرایط تناقض و حالت عدم اطمینان کامل گرهمی خورد , که در اینجا برای نخستین بار در مدل های زمانبندی و توالی عملیات طرح گردیده است . مدل هایی که در اینشرایط ایجاد می شوند, مدل های محتاطانه نامید ه شده و روش کلی حل آنها و نیز برای چیدمان ثابت منابع یک برنام ه زمانی کلی بنابر معیار بدبینانه برای انواع مسائل ارائه شده است . در این مقاله, الگوریتم پاد ایکرزxبرای تعیین چیدمان یکسان پدیده ها در محیطn × mبا هدف بیشینه سازیFmax ارائه می گردد. سپس پیچیدگی حل مدل های محتاطانه بررسی و مثالی کاربردی از مدل های محتاطانه مطرح و از طریق برنام ه زمانی ارائه شده و به کمک الگوریتم پاد ایکرزxحل و سپسحل آن توسط روش کلی نیز بررسی می شود . در انتها روایی و پایایی الگوریتم پاد ایکرزxمورد آزمون قرار گرفته ونتیجه گیری می گردد که : مسائل مربوطه از طریق نظریه بازی باید حل شوند و شیوه پیشنهادی قادر است , این مسائل« شدیداً سخت غیر خطی"را بطور صحیح و در مدت زمان مناسب حل نماید.

لینک کمکی