مقاله تورم و نااطميناني تورمي در ايران رويکردي نوين جهت بررسي ارتباط متقابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تورم و نااطميناني تورمي در ايران رويکردي نوين جهت بررسي ارتباط متقابل :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :26

در شناخت پدیده های اقتصادی نه تنها شناسایی عوامل مؤثر بر تورم و آثار آن, بلکه بررسی ارتباط تورم با نااطمینانی تورمی نیز حائزاهمیت است , زیرا ممکن است یکی از آثار مهم تورم , نااطمینانی در مورد تورم آینده باشد . نااطمینانی تورمی , در واقع جز غیر قابلپیش بینی نرخ تورم آتی است که می تواند آثار منفی تورم در متغیرهای اقتصادی را تجمیع کند , زیر ا عاملان اقتصادی ممکن استهزینه های جز پیش بینی شد تور م را با تصمیمات و عملکرد خود کاهش داده و یا از بین ب رند, امّا نااطمینانی تورمی جز غیر قابلپیش بینی تورم است. نااطمینانی تورمی بر عرض نیروی کار, پس انداز, سرمایه گذاری, رشد اقتصادی و ... تأثیر گذاشته و دیگر متغیرهایاقتصادی را نیز به تبع آن تحت تأثیر ق رار م ی دهد. در زمینه ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی دو دیدگاه عمده وجود دارد که دیدگاهاول شامل فرضیه فریدمن - بال 1 و دیدگاه دوم شامل فرضیه کوکرمن – ملتزر 2 است . در این مقاله دو دیدگاه به صورت تئوریکی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به کمک مدل ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی ARCHو شکل تعمیم یافت آن یعنی مدل GARCH ارتباط یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورمی و یا بالعکس از نااطمینانی تورمی به تورم و همچنین احتمال وجود ارتباط دوطرفه بین این دو متغیر در اقتصاد ایران و در طی سالهای 1382-1315 مورد تجز یه تحلیل قرار می گیرد. ارتباط بین این دو متغیر برای دوره های زمانی کوتاه مدت , میان مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله وجود ارتباط یک طرفه از تورم به نااطمینانیتورمی را تائید می کند. این ارتباط برای دوره زمانی کوتاه مدت شدیدتر از دوره زمانی بلند مدت می باشد . در بررسی تأثیرات شوکهایتورمی بر نااطمینانی تورمی می توان اذعان داشت که شوکهای تورمی در کوتاه مدت تأثیرات متقارن ولی در بلند مدت تاثیرات غیرمتقارنی روی نااطمینانی تورمی داشته و لذا شوک مثبت نسبت به شوک منفی بر نااطمینانی تورمی اثر بیشتری داشته است

لینک کمکی