مقاله فرهنگ و توسعه در کشورهاي جهان سوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فرهنگ و توسعه در کشورهاي جهان سوم :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :12

با گذشت بیش از شصت سال از جنگ بی نالمللی دوم, هنوز بسیاری از کشورهای جهان سوم ازتوسع لازم برخوردار نشده و کیفیتزندگی مردم این کشورها واقعا بهبود نیافته است. این امر در درج اول معلول استفاده و بکارگیری روش و دیدگاهی بوده که در نظامتوسعه در کشورهای غربی کاربرد داشته, نه درکشورهای جهان سوم. بعلاوه کم توجهی به نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی دربرنامه های توسع اقتصادی این کشورها نیز موجب گردیده تا عملا توسعه که بازسازی تمامی نهادهای یک جامعه را دربرمی گیرد (براساس یک اندیشه و شناخت محوری جدید بهبود و تغییر سازنده مورد نظر) حاصل نگردد. از طرفی, توجه به عوامل فرهنگی و نوگراییو رابط تنگاتنگ و به هم مرتبط این دو, می تواند در موفقیت برنامه های توسعه نقش اساسی ایفا کند, و اگر توسعه از بستر و زمینانسانی خود جدا شود, چیزی بیش از رشد بی جان نیست. بنابراین, توسع اقتصادی در اوج شکوفائی خود, بخش جدایی ناپذیری ازفرهنگ مردم است.توسعه و پیشرفت به ایجاد زیرساخت لازم نیازمند است, ولی اکثر کشورهای جهان سوم در ابتدای حرکت به سمت توسعه, بر رویصنایع سنگین سرمایه گذاری کرده که با زیرساخت لازم همسو نبوده است. از اینرو, توسع موفقیت آمیز, به یکپارچگی نظام موجود(سنتی) با نظام جدید نیاز دارد و استفاده از فن آوری مناسب, نه جدا شدن از آنچه در گذشته برقرار شده و جایگزینی آن بادیدگاه های نو و جدید. رخدادهای ناموفق در طرح های توسعه نشان داده که یکپارچگی فرهنگ و توسعه اقدامی ضروری است تا موجبقطع ارتباط مردم با گذشته, صنعت, هویت فرهنگی و ریشه های تاریخی خود نشود. تحقیقات در زمین توسعه نشان می دهند که یکیاز اقدامات بسیار اساسی, ایجاد توانایی در خودیاری و خود توسعه ای است تا مردم بومی در بلندمدت بتوانند امور جامعه را با موفقیت واتکا به خود انجام دهند

لینک کمکی