مقاله طراحي الگوي مراقبت هاي مديريت شده در سيستم بهداشت و درمان ايران:1385

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي الگوي مراقبت هاي مديريت شده در سيستم بهداشت و درمان ايران:1385 :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :17

مراقبت مد یریت شده نمونه ای از نظامهای نو ین مراقبت سلامتی است که وظیفه آن کنترل هز ینه خدمات, در ی ک حالتهزینه اثر بخشی مناسب از طریق سازمانهای مراقبت مدیریت شده می باشد. نظر به اینکه عوامل متعددی چون ناکافی بودنبودجه, انجام نسخه نو یسی و آزما یشات غیرضروری, س یستم نادرست پرداخت و ... در ایران مشاهده می شود هدف, بررسی ایننظام(برنامه ریزی,سازماندهی و کنترل ) در کشورهای منتخب و طراحی چنین الگویی برای سیستم بهداشت و درمان ایراناست.مطالعه به شیوه توصیفی - تطبیقی در چهار کشور امریکا, استرالیا, انگلیس و مالزی که دارای تجربه مراقبت مدیریت شدهمی باشند انجام شد و در تحلیل تطبیقی, الگویی برای ایران طراحی گردید . پرسشنامه طراحی شده برای الگو , با تکنیک دلفیبه صاحبنظران ارائه و با استفاده از نرم افزار spss با آزمونz تحلیل شد. نتایج نشان داد که به منظور افزایش کارآیی اقتصادی نظام درمانی, برنامه هایی به صورت مراقبت انحصاری با دامنه ای از گروههای مراقبت اولیه در انگلیس(ساده ترین حالت ) تا مراقبت مدیریت شده در امریکا (پیچیده ترین حالت ) به اجرا درآمده است که هر کدام بابرنامه ریزی,کنترل و سازماندهی خاص خود نقش مثبتی را در کنترل هزینه ها ایفا نموده اند .در الگوی پیشنهادی برای ایران برنامه ریزی, سازماندهی و کنترل مراقبت مدیریت شده به ترتیب با میانگین 1/15±78/2و 1/6±70/14 و3/6±78/76 درصد پذیرفته شدند(P< 0.05).در مجموع باید گفت که برنامه ریزی جهت برقراری این سازمان ها به عنوان بخش خصوصی بیمه ای در ک نار بخش درمان امری اجتناب ناپذیر است . لذا, الگویی که بتواند نظام سنتی را تسهیل و به سمتنظام نوین سوق یابد الزامی است.

لینک کمکی