مقاله ارائه مدلي جهت اداره استراتژيک هولدينگ " ايران خودرو "

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه مدلي جهت اداره استراتژيک هولدينگ " ايران خودرو " :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :27

پژوهش حاضر ارائه مدلی برای اداره استراتژیک هولدینگ در ایران خودرو می باشد . در این راستا اهداف ویژه زیر دنبال شدهاست :الف : شناسایی مؤلفه های (ویژگی های) اداره استراتژیک هولدینگ ها در جهانب : تعیین وضع موجود گروه صنعتی ایران خودرو از نظر نحوه اداره هولدینگج : ارائه مدل مناسب برای اداره استراتژیک هولدینگ ایران خودرواین پژوهش به لحاظ روش گردآوری داده ها, توصیفی - پیمایشی می باشد جمع آوری اط لاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای,مصاحبه نیمه ساختمند حضوری و اجرای دو پرسشنامه محقق ساخته بوده است .جهت تحقق اهداف پژوهش, ابتدا ادبیات پژوهش مرور گردیده همچنین پژوهش های انجام شده در مورد هولدینگ های موفقجهان بخصوص هولدینگ هایی که با سبک اداره استراتژی ک مدیریت می شوند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . حاصل اینبررسی , سی و سه ویژگی " مولفه " بود که ویژگی های اداره استراتژیک هولدینگ در جهان را نشان م یدهد.مصاحبه نیمه ساختمند از مدیران "جمعاً 13 نفر" بمنظور شناخت وضع موجود گروه صنعتی ایران خودرو و مقایسه آن بامولفه های مستخرج انجام پذیرفت نتایج مصاحبه نشان می دهد که از سی و سه ویژگی هولدینگ ها در جهان , فقط ششویژگی در ایران خودرو رعایت شده و 27 ویژگی دیگر یا بطور کامل و یا تا حدود زیادی در ایران خودرو وجود ندارد .پرسشنامه اول جهت تعیین مؤلفه های چارچوب اد راکی مدل (وظایف پیشنهادی ) طراحی گردید و در نتیجه 16 وظیفه تعیینو به تأیید خبرگان رسید .پرسشنامه دوم ب ه منظور اطمینان از تناسب مدل پیشنهادی تنظیم شد و بین اساتید دانشگاهی خبره در اداره هولدینگ توزیعشد.برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها از آمار توصیفی و استنباطی مانند محاسبه فراوانی, درصد, انگاره نگاری , تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره , تجزیه و تحلیل علّی وMPL استفاده شد. نتایج تحلیل علّی حاکی از تناسب مدل پیشنهادی از نظر صاحبنظران با X=0.0025 "کای دو" RMSR =0.00 ریشه میانگین مجذور مانده هادر سطح اطمینان 0.95 است.

لینک کمکی