مقاله الگوي مناسب ايجاد دانشگاه کارآفرين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الگوي مناسب ايجاد دانشگاه کارآفرين :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :17

مفهوم دانشگاه کارآفرین در دو دهه اخیر به طور جدی مورد توجه صاحبنظران و نظریه پردازان حوزه آموزش عالی قرار داشته است.کارآفرینی در دانشگاهها) از سوی وزارت علوم, تحقیقات و ) « کاراد » توجه به مفهوم کارآفرینی در دانشگاههای کشور نیز با ابلاغ طرحفناوری به دانشگاهها از اواخر سال 1379 آغاز گردید. تاکنون 29 دانشگاه در کشور به این طرح پیوسته و مراکز کارآفرینی را راه اندازیو فعال نموده اند. مطالب فوق محقق را بر آن داشت تا به منظور دستیابی به اهداف ذیل تحقیقی را در این زمینه انجام دهد:• شناخت مؤلفه های اصلی و فرعی دانشگاه کارآفرین• تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین• شناخت الزامات اجرایی و مراحل ایجاد دانشگاه کارآفرینبا مراجعه به پژوهش های انجام شده, و مطالعه کتابخانه ای و اسنادی و بررسی شبکه های اطلاعاتی داخلی و خارجی مؤلفه های اصلیدانشگاه کارآفرین شناسایی و پیش نویس الگوی آن تدوین گردید. سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته نظرات و پیشنهاداتکارشناسان و متخصصان در زمینه کارآفرینی در دانشگاه هایی که به صورت نمونه گیری خوش های گزینش شده بودند جمع آوری و اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون آماری تحلیل عاملی در نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. سرانجام الگوی نهایی دانشگاه کارآفرین با 9 مؤلفه اصلی و 37 مولفه فرعی با 83/2 در صد مورد تأئید قرار گرفت

لینک کمکی