مقاله بررسي دانشگاه هاي مجازي به منظور ارائه يک مدل مناسب جهت راه اندازي دانشگاه مجازي در کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي دانشگاه هاي مجازي به منظور ارائه يک مدل مناسب جهت راه اندازي دانشگاه مجازي در کشور :


سال انتشار : 1382

تعداد صفحات :37

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات, بسیاری از جنبه های زندگی اجتماعی را متحول و دگرگون کرده است. یکی از تحولات اخیر در عرصه آموزش دانشگاهی , ظهور دانشگاه های مجازی است. دانشگاه مجازی, یک محیط آموزشی که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و از میان برداشتن موانع زمان و مکان, دستیابی به فرصت های آموزشی متنوع و متناسب با سبک و سرعت دلخواه فراگیران را تسهیل و تسریع بخشیده است. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل مناسب جهت راه اندازی دانشگاه مجازی در کشور و به منظور روشن نمودن ابعاد نظری و ادراکی آن,به کالبد شکافی دانشگاه های مجازی به عنوان نسل چهارم و پنجم آموزش از راه دور پرداخته است. در راستای این هدف,با استفاده از مرور ادبیات مربوطه و مطالعه تطبیقی, مؤلفه های اصلی دانشگاه مجازی استخراج, و مدل پیشنهادی با یازده مؤلفه (فلسفه و اهداف؛ مبانی نظری؛ زیر ساخت فناوری؛ زیر ساخت انسانی؛ زیر ساخت پداگوژی؛ زیرساخت فرهنگی/ اجتماعی/ ارزشی؛ زیرساخت اقتصادی؛ زیرساخت مدیریت و رهبری؛ زیرساخت خدمات اداری و نظام پشتیبانی؛ و مراحل اجرایی) تدوین گردید. میزان تناسب مدل پیشنهادی از نظر متخصصان آموزش عالی مورد ارزیابی قرار گرفت و با میانگین 32/4 از 5 تایید شد. به علاوه, مهارت, نگرش و نظرات مدیران دانشگاهی و اعضای هیاُت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به راه اندازی دانشگاه مجازی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان پیشنهادات و توصیه های کاربردی جهت اجرای مدل و راه اندازی دانشگاه مجازی در کشور ارائه گردید.

لینک کمکی