مقاله رابطه بين ريتمهاي زيستي انساني با عملکرد تحصيلي دانشجويان (مورد مطالعه:دانشجويان رشته مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه بين ريتمهاي زيستي انساني با عملکرد تحصيلي دانشجويان (مورد مطالعه:دانشجويان رشته مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :26

مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین ریتمهای زیستی انسانی با عملکرد تحصیلی دانشجویان به منظور اعمالتغییرات در شیوه برنامهریزی کلاسها به رشته نگارش درآمده است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات بودند و کلاس نمونه شامل 28 دانشجو بود. در کل ترم 14 جلسه آزمون از این دانشجویاناخذ گردید که با توجه به عدم حضور کل دانشجویان در کلیه آزمونها تعداد دادههای معتبر در کل 341 عدد بود. ریتم-های زیستی دانشجویان در این تحقیق توسط نرمافزار ایزیبایو 1 و عملکرد تحصیلی آنها توسط آزمونهای منظّم هفتگی در طول ترم دوم سال تحصیلی 1389-90 اندازهگیری شد. این تحقیق به روش تجربی در محیط واقعی و با استفاده از دوتکنیک کیفی (تحلیل محتوا) و کمی (مقایسه و همبستگی) به تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری پرداخته است. دادههای جمع آوری شده تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSSو به کمک آزمون همبستگی پیرسون, رگرسیون چند متغیره و همچنین آزمونهای مقایسه میانگین و دیگر آزمونهای کمکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تکنیک تحلیلمحتوا ایجاد رابطه بین ریتمهای جسمی, فکری و شهودی با عملکرد تحصیلی دانشجویان را در برخی از موارد نشان داددرحالیکه استفاده از روش تحلیل کمی وجود هیچ رابطهای را بین ریتمهای زیستی انسانی با عملکرد تحصیلی تأییدنکرد. عموماً روشهای کمی به جهت تعمیمپذیری بالاتر از اهمیت برخوردار هستند, حال آن که روشهای کیفی درصورت استفاده صحیح و کاربرد اصولی, در حوزه منابع انسانی و مسائل مرتبط با آن به دلیل منحصر به فرد بودن انسانهامناسبتر به نظر میرسند.

لینک کمکی