مقاله بازار محوري صادرات به عنوان راهبرد موفقيت سازمان‌هاي بين المللي با رويکرد روابط درون سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بازار محوري صادرات به عنوان راهبرد موفقيت سازمان‌هاي بين المللي با رويکرد روابط درون سازماني :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

زمینه: بازار محوری صادرات به عنوان راهبرد موفقیت سازمان های بین المللی شناخته میشود, زیرا کنترل کننده رفتار استراتژیک سازمان‌ها و کلید دستیابی به مزایای رقابتی در بازارهای خارجی است. هدف از بازار محوری صادرات جمع‌آوری اطلاعات درباره نیازهای مشتریان فعلی و آینده و نهادینه کردن این اطلاعات در میان بخش‌های سازمان در جهت افزایش عملکرد صادرات می باشد. هدف: این پژوهش به بررسی بازار محوری صادرات به عنوان راهبرد موفقیت سازمان های بین المللی و با تمرکز بر رویکرد روابط درون سازمانی صورت گرفته است. زیرا بسیاری از دانشمندان روابط درون سازمانی را یک عامل مهم در جهت تاثیرگذاری بر بازار محوری صادرات و در نتیجه بهبود عملکرد سازمانی در نظر می گیرند. روشها: پژوهش از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی و شیوه گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. جامعه پژوهش کلیه متخصصان بخش صادرات شرکت های صادرکننده ماکارونی در ایران به تعداد140 نفر و نمونه گیری با استفاده از فرمول کوکران 103 نفر محاسبه شد. بررسی ‌و تحلیل داده­های پرسشنامه پژوهش نیز با استفاده از فنون تحلیل عاملی و مدل­یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS2 انجام شد. یافته ها: این بررسی تأیید می­کند, روابط درون سازمانی با بازار محوری صادرات و عملکرد صادرات رابطه معنی دار و مثبت دارد. نتیجه‌گیری: روابط درون سازمانی به عنوان نیرو محرکه برای رفتار بازار محور در سازمان محسوب میشود و می تواند شرکت ها را قادر سازد که حداکثر نقاط قوت خود را به کار گیرند تا با ایده جدید و عملکرد بهتر ظاهر شوند.

لینک کمکی