مقاله بررسي و تحليل نقش مديريت کيفيت در ايجاد زنجيره ارزش مديريت دانش در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و تحليل نقش مديريت کيفيت در ايجاد زنجيره ارزش مديريت دانش در سازمان :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :33

امروزه با گسترش و توسعه دانش در سازمانها , مدیر یت اثربخش دانش در راستای اهداف سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد . ایجاد زیر ساختار های مدیریت دانش برای کنترل و نظارت هرچه بهتر بر دانش سازمانی بسیار مهم قلمدادمی شود . دانش سرمایه ای است که نمی توان آن را ب ه راحتی در اختیار گرفت, برای اینکه کارکنان سازمان به سمت ایجاد ومدیریت زیر ساختارهای دا نش هدایت یابند می بایست عواملی انگیزاننده برای آنها در سازمان مهیا شود . مدیریت کیفیتبعنوان یک سیستم جامع مدیریتی می تواند نقش بسزایی در ایجاد شاخص ه ای انگیزشی برای کارکنان سازمان داشته باشد .در این مقاله با رویکرد منابع انسانی به مدیریت کیفیت , در سه بعد , تعهد و رهبری مدیریت ارشد , برنامه های ارتقا شایستگی های کارکنان و مشت ری مداری به بررسی تاثیر گذاری ابعاد انسان مدار مدیریت کیفیت در ایجاد زنجیره ارزشمدیریت دانش سازمان پرداخته می شود.بنابر نتایج حاصل از ادبیات موضوع و یافته های حاصل از تحقیق میدانی , در هر سه بعد مورد بررسی در مدیریت کیفیتارتباط معنی داری بین مدیریت کیفیت و ایجاد زیر ساختارهای مدیر یت دانش سازمان حاصل شده است . در بررسی میزانهمبستگی میان متغیرهای مدیریت کیفیت و زنجی ره ارزش مدیریت دانش , بیشترین همبستگی بین مشتری مداری و زنجیرهارزش مدیر یت دانش بدست آمده و برنامه های ارتقا شایستگی های کارکنان و تعهد و رهبری مدیریت ارشد در رده هایبعدی بوده اند . اهمیت مشتری مداری در سازمان و نقشی که در ایجاد زیر ساختار های مدیر یت د انش برخوردار می باشد,بسیار حائز اهمیت است . مدیریت کیفیت بواسطه پتانسیل های بالقوه ای که در سازمان ایجاد می کند , می تواند نقشبسزایی در ایجاد زیر ساختارهای مدیریت دانش سازمان ایفا کند . پژوهش حاضر می کوشد تاثیر گذاری سیستم های مدیریتکیفیت را در ایجاد زیر ساختارهای مدیریت دانش سازمانی مورد بررسی قرار دهد.

لینک کمکی