مقاله بررسي نقش فرهنگ سازي در نوآوري اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي به منظور ارائه راهبردهاي مناسب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش فرهنگ سازي در نوآوري اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي به منظور ارائه راهبردهاي مناسب :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :24

در این تحقیق نقش فرهنگ سازمانی در نوآوری اعضای هیدت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران به منظور ارائه راهبردهای مناسب مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو ابتدا به بررسی نقش بین فرهنگ سازمامی و نوآوری اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران پرداخته شده و از طریق پرسشنامه محقق ساخته رابطه هر کدام از مؤلفه ها و شاخص های فرهنگ سازمانی و نوآوری اعضای هیدت علمی مشخص شده است. هدف پژوهش حاضر کشف میزان نقش بین هر یک از مؤلفه های فرهنگ سازمانی یعنی: ابتکار و خلاقیت فردی, ریسک پذیری, هدایت, انسجام و یکپارچگی, حمایت مدیریت, هویت, نظام پاداش, پدیدیه تعارض, ارتباط با نوآوری اعضای هیأت علمی مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی و به روش زمینه یابی یا پیمایشی می باشد و بااستفاده از پرسشنامه محقق ساخته و با طیف 5 درجه ای لیکرت به جمع آوری و تحلیل عوامل فرهنگ سازمانی و اطلاعات مربوط به نوآوری اعضای هیأت علمی پرداخته شده است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 86-85 می باشد که شامل ده هزار نفر است, و نمونه گیری بر اساس روش تصادفی صورت پذیرفته و در مجموع 360 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شده اند.

لینک کمکی