مقاله بررسي عوامل مؤثر بر سياست هاي تقسيم سود نقدي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل مؤثر بر سياست هاي تقسيم سود نقدي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1382

تعداد صفحات :27

در این تحقیق , با نگرش سیستمیک اطلاعات مربوط به داده های جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1372 تا 1378 از صورت های مالی آنها جمع آوری گردید , ابتدا با روش قیاسی –استقرایی , سود نقدی به عنوان متغیر وابسته و عواملی چون نسبت نقدینگی شرکت ها, نسبت میزان سودآوری , کنترل مالکیت , نرخ نهایی مالیات , درصد سهامدار عمده شرکت ها و نسبت توان واریز بدهی ها به عنوان متغیرهای مستقل با استفاده از مدل آماری همبستگی (رگرسیون ) و مدل آماری همبستگی رتبه ای اسپیرمن ( در خصوص نرخ نهای مالیات ) و با استفاده از تکنیک آماری T استیودنت و F فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت . نتیجه آزمون ها در جهت رد فرضیه های ثفر و درنهایت تایید ارتباط مثبت بین سود سهام نقدی با چهار متغیر مستقل و ارتباط منفی بین سود نقدی با نرخ نهایی مالیات بوده است. جهت تخمین معادلات رگرسیونی تک متغیره و مشخص نمودن ضرایب جزئی و آزمون فرض ها ابتدا بر اساس داده های شرکت ها نقاط مربوط به متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در دستگاه مختصات ترسیم و مشخص گردید که تخمین معادلات خطی بر ازش های خوبی را نشان نمی دهد , در نتیجه از معادلات لگاریتمی استفاده شده که براساس ترسیم متغیرهای مستقل و متغی وابسته خط برازش شده بهتری را به دست می دهد. با توجه به آمارهای استخراجی از خروجی کامپیوتری tspv و سایر نرم افزارهای مربوط به معادلات تک متغیره و چند متغیره خطی – لگاریتمی آزمون های فروض کلاسیک شامل " عدم وجود هم خطی , واریانس همسانی , خود همبستگی , تورش تصریح و پایداری , نرمال بودن اخلال (باقیمانده ها) " انجام و صحت کلی مدل های تخمین زده شده مورد تایید قرار گرفت

لینک کمکی