مقاله بررسي رابطه بين مخارج سرمايه اي دولت و شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه بين مخارج سرمايه اي دولت و شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :17

در اجرای سیاستهای مالی دولتها, سرمایه گذاریهای دولت م یتواند نقش زیادی در گسترش فعالیتهای بورس اوراق بهادار داشته باشد.لذا این تحقیق در صدد است که رابطه بین مخارج سرمایه ای دولت و تاثیر آن بر فعالیت بورس اوراق بهادار تهران که رکن اصلی بازاربین مخارج » سرمایه کشور و بخش مهمی از کل اقتصاد است را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. به همین منظور این فرضیه اصلی کهرا مطرح می نماید. پیرو این فرضیه شش فرضیه «. سرمایه ای دولت و شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا دار وجود داردفرعی بیان شده است. این فرضیات وجود رابطه معنادار بین مخارج سرمایه ای دولت و شش شاخص بورس اوراق بهادار تهران از جملهشاخصهای کل قیمت, قیمت و بازده نقدی ,بازده نقدی, مالی, صنعت و پنجاه شرکت فعال تر بورس را مطرح م یکنند.نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین مخارج سرمای های دولت در دوره مورد بررسی و شاخصهای کل قیمت, قیمت و بازده نقدی وشاخص صنعت بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنادار و بین مخارج سرمایه ای دولت و شاخصهای بازده نقدی ,مالی و شاخصپنجاه شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران رابط های نه چندان قوی طی دوره پنجساله 1377 تا 1381 مشاهده می شود.با توجه به این نتایج می توان گفت که برای پیش بینی تغییرات شاخص های بورس اوراق بهادار تهران می توان از سیاستهای مالی بویژهسیاستهای سرمایه گذاری دولت استفاده نمود

لینک کمکی