مقاله تبيين بهره وري در سازمان هاي صنعتي بر پايه سبک رهبري و فضاي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تبيين بهره وري در سازمان هاي صنعتي بر پايه سبک رهبري و فضاي سازماني :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :38

خوشبختی , سعادت و بهروزی هر ملتی وابسته به کار وتلاش همه قشرهای جامعه بوده و بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیت ها و تلاش ها در بخش های مختلف اجتماعی- اقتصادی است . بهره وری یک پدیده به نسبت پذیرفته شده در صنعت های تولیدی و خدماتی جهان است . کشورهای مختلف جهان هم اکنون برای بالا بردن تراز بهره وری ملی , صنعتی و بازرگانی خود تلاشی پیگیر بر عهده دارند و می کوشند تا از راه ساز و کارهای کارامد مدیریتی , به بالا بردن تراز بهره وری یاری دهند . بهره وری در سازمان های صنعتی می تواند تابعی از متغیرهای گوناگون باشد که در میان آنها سبک رهبری و فضای سازمانی نقش عمده دارند . مقصود از این مطالعه پیدا کردن پاسخ برای این پرسش است که « آیا سبک رهبری و فضای سازمانی با بهره وری خدمات مدیران صنایع رابطه دارد؟» اهمیت عامل فضای سازمانی به عنوان یک ویژگی محیط های صنعتی و تاثیر سبک رهبری مدیران در روش خاصی که هدایت و رهبری کارکنان , برمی گزینند و تاثیر آن در بهروه روی خدمات مدیران صنایع , پژوهش حاضر را در راستای تدوین و آزمون پرسش زیر سوق داده است : آیا سبک رهبری و فضای سازمانی با بهره وری خدمات مدیران صنایع رابطه دارد؟ بدین معنا که: 1- آیا سبک رهبری با بهره وری خدمات مدیران صنایع رابطه دارد؟ 2-آیا فضای سازمانی با بهره وری خدمات مدیران صنایع رابطه دارد؟ واینکه : 3- چه الگوی مناسبی برای مدیریت صنایع می توان ارائه داد؟ در این پژوهش , جامعه آماری تشکیل شده است از 450 بخش از 13 سازمان صنعتی که در هر بخش یک مدیر و حداقل سه کارمند می باشد . به این ترتیب در هر بخش ویژکی های سه گانه سبک رهبری , فضای سازمانی و بهره وری خدمات مدیران تعریف و اندازه گیری می شود . نمونه پژوهش , تعداد 349 مدیر محاسبه گردیده که با استفاده از فرمول مدیران نسبت به سبک رهبری و به ازای هر مدیر , 3 کارمند آنها در جمع بالغ بر 1047=3*349 است که نفر کارمند در مورد فضای سازمانی و بهره وری خدمات مدیران ,تعداد 326 پرسشنامه و از مجموع 1047 پرسشنامه کارمندان , تعداد 978 پرسشنامه برگشت داده شد که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت . ابزار سنجش در این پژوهش , پرسشنامه های سبک رهبری با 35 پرسشنامه پنج گزینه ای ( سبک رهبری انسان مدار و سبک رهبری کارمدار ) , فضای سازمانی با 50 پرسش چهار گزینه ای ( پرسشنامه دارای بعدهای نه گانه 1- ساختار , 2- مسئولیت , 3- پاداش , 4- قبول خطر , 5- دوستی , 6- پشتیبانی , 7- ضابطه ها , 8- تعارض و هویت )و بهره وری خدمات مدیران با 17 پرسش پنج گزینه ای ( همگی هفده پرسش , عامل بهره وری را می سنجد و به کارایی و اثر بخشی عملکرد مدیران اشاره دارد ), ابتدا بین 16 مدیر و 48 کارمند به طور تصادفی توزیع و در نهایت تنظیم و اجرا گردید. براساس محاسبه های انجام شده , ضریب آلفای کرونباخ که شاخص همگونی درونی پرسش هاست , در این پژوهش برای سبک رهبری 62/0 = α برای فضای سازمانی 89/0= α و برای بهره وری خدمات مدیران 94/0= α است . در پژوهش حاضر برای تهیه پاسخ برای پرسش های پژوهش از « ضریب همبستگی پیرسون » استفاده شده است . از آزمون های انجام شده و تحلیل داده ها نتیجه های زیر به دست می آید . 1- بهره وری خدمات مدیران با فضای سازمانی رابطه دارد. 2- بهره وری خدمات مدیران صنایع با فضای سازمانی رابطه دارد . 3- در الگوی پیشنهادی ابعاد نه گانه پشتیبانی , ضابطه ها , هویت , دوستی , ساختار , پاداش , قبول خطر , تعارض و مسئولیت عامل هایی هستند که در بالا بردن تراز بهره وری خدمات مدیران مؤثرند .

لینک کمکی