مقاله مقايسه ويژگي‌هاي مديريتي کتابداران زن و مرد کتابخانه‌هاي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه ويژگي‌هاي مديريتي کتابداران زن و مرد کتابخانه‌هاي شهر تهران :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :21

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه ویژگی­های مدیریتی کتابداران زن و مرد کتابخانه­های شهر تهران است. این پژوهش به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است. نمونه آماری در این پژوهش مدیران و کارکنان کتابخانه­های دانشگاه­های خوارزمی, علم و صنعت, امیرکبیر و تهران است که در مجموع 56 مدیر و 104 کارمند مورد بررسی قرار گرفتند. از میان مولفه­های مدیریتی مطرح شده, تنها در مولفه "کنترل و نظارت" بین عملکرد مدیران زن و مرد کتابخانه­های دانشگاه­های دولتی شهر تهران تفاوت معناداری وجود دارد و در رابطه با سایر مولفه­های مدیریتی تفاوتی بین عملکرد مدیران زن و مرد مشاهده نشد. همچنین از میان مولفه­های مدیریتی, فقط در مولفه"ایجاد انگیزه" و "سبک­های مدیریتی" بین نظرکارمندان زن و مرد کتابخانه­های دانشگاه­های دولتی شهر تهران تفاوت معناداری مشاهده شد و در مولفه­های دیگر تفاوتی بین نظر کارمندان زن و مرد مشاهده نشد. در زمینه "رضایت شغلی" نتایج نشان داد که میزان رضایت مدیران مرد بیشتر از مدیران زن بود. مدیران کتابخانه­های دانشگاه­های دولتی شهر تهران معتقدند که وظایف مدیریتی را در سطح خوبی انجام می­دهند اما کارکنان عقیده دارند که این وظایف در سطح متوسطی انجام می­شود.

لینک کمکی