مقاله عوامل مؤثر در توسعه بيوتکنولوژي در شيلات ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل مؤثر در توسعه بيوتکنولوژي در شيلات ايران :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :18

این تحقیق به شناسایی عوامل مؤثر در توسعه بیوتکنولوژی در شیلات پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی, روش آن توصیفی- همبستگی بوده و ابزار تحقیق پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 544 نفر از کارشناسان شیلاتی شاغل در بخش‌های اجرایی آبزی پروری در کشور و دفتر مرکزی شیلات می‌باشند که از میان آن‌ها نمونه ای به حجم 130 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب گردید. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. به منظور شناسایی عوامل مؤثر در توسعه بیوتکنولوژی در شیلات, از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرها شامل پنج عامل؛ عوامل اجتماعی, عوامل سیاسی, عوامل فرهنگی, عوامل آموزشی و عوامل اقتصادی می‌باشند و این پنج عامل حدود 64 درصد واریانس مقاله عوامل مؤثر در توسعه بيوتکنولوژي در شيلات ايران را توجیه می‌نمایند.

لینک کمکی