مقاله بررسي مؤلفه‌هاي ضروري براي کاربرد اثربخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش عالي کشاورزي از ديدگاه دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مؤلفه‌هاي ضروري براي کاربرد اثربخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش عالي کشاورزي از ديدگاه دانشجويان :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :22

هدف اصلی این تحقیق, بررسی مؤلفه­های ضروری برای کاربرد اثربخش ICT در آموزش عالی کشاورزی ایران می­باشد. روش انجام این تحقیق توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده‌های کشاورزی می­باشد. از این جامعه یک نمونه 230 نفری از دانشجویان به روش نمونه‌گیری طبقه­ای با انتساب متناسب انتخاب گردید. داده­های تحقیق از طریق یک پرسشنامه که روایی آن به وسیله جمعی از متخصصان تأیید گردید و پایایی آن با محاسبه از طریق ضریب کرونباخ آلفا, 84% برآورد شد, گردآوری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از نرم­افزار SPSSV16 استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی در این مطالعه, مؤلفه­های ضروری در شش عامل گروه‌بندی شدند که در مجموع 1/68 درصد از واریانس مربوط به عامل‌ها را تبیین نمودند. این شش عامل به ترتیب تحت عنوان تفکر جامع­نگر و نوسازی, عدالت در دسترسی, امکان دسترسی, اجرا و عملیات, تخصص و مهارت و فرهنگ و بینش نام‌گذاری شدند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد مؤلفه­های مذکور توانستند 5/59 درصد از تغییرات متغیر کاربرد اثربخش ICT را تبیین نمایند

لینک کمکی