مقاله ارزيابي نشانگرهاي کيفيت آموزش عالي کشاورزي در آموزشکده فني و حرفه‌اي کشاورزي اهواز از ديدگاه دانشجويان و آموزشگران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي نشانگرهاي کيفيت آموزش عالي کشاورزي در آموزشکده فني و حرفه‌اي کشاورزي اهواز از ديدگاه دانشجويان و آموزشگران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

این تحقیق با هدف ارزیابی نشانگرهای کیفیت در آموزش عالی کشاورزی در آموزشکده فنی و حرفه‌ای کشاورزی اهواز از دیدگاه دانشجویان و آموزشگران انجام شده است. این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی بوده که با بهره‌گیری از روش پیمایش انجام شده است. در این تحقیق کلیه آموزشگران و دانشجویان آموزشکده کشاورزی اهواز به ترتیب به تعداد 50 و450 نفر به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته‌شده‌اند. ابزار این تحقیق پرسشنامه‌ محقق ساخته بوده که برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات موردنیاز مورداستفاده قرار گرفته است. روایی پرسشنامه بر پایه نظرهای گروهی از اعضای هیأت علمی و کارشناسان ترویج و آموزش کشاورزی تأمین و پایایی آن با محاسبه‌ ضریب آلفای کرونباخ (α = 0.83) محرز شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری‌شده از نرم‌افزارSPSS19 بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده مشخص شد که بین دیدگاه دانشجویان و آموزشگران در زمینه نشانگرهای کیفیت در آموزش عالی کشاورزی در آموزشکده فنی وحرفه‌ای کشاورزی اهواز هیچ‌گونه اختلاف معنی‌داری وجود ندارد و مشخص شد که سطح نشانگرهای کیفیت در آموزش عالی کشاورزی بر اساس دیدگاه دانشجویان و آموزشگران در حد مطلوبی قرار دارد. تحلیل عاملی گویه‌های مؤثر بر بهبود کیفیت در آموزش عالی کشاورزی نشان داد که مهم‌ترین عامل‌ها عبارتند از: عامل عاطفی و نگرشی, عامل زیرساختی, عامل صلاحیت آموزشی, عامل توسعه آموزش کاربردی و عامل اعتباری و حمایتی.

لینک کمکی