مقاله شناسايي عوامل مؤثر در توسعه کارآفريني تعاونيهاي کشاورزي استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي عوامل مؤثر در توسعه کارآفريني تعاونيهاي کشاورزي استان تهران :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :18

هدف اصلی این مطالعه, شناسایی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی تعاونی‌های کشاورزی استان تهران بود. برای رسیدن به هدف این پژوهش از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را اعضای تعاونی‌های کشاورزی استان تهران تشکیل دادند (74388=N), و نمونه تحقیق به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد (260=n). ابزار تحقیق پرسشنامه بود, که روایی ابزار تحقیق, با استفاده از نظر اساتید و کارشناسان صاحب نظر در دانشگاه و سازمان‌های تعاونی تأمین شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون مقدماتی و ضریب کرونباخ آلفا محاسبه و مقدار آن 94/0=α به دست آمد که نشان دهنده قابل قبول بودن پایایی آن بود. نتایج تحقیق نشان داد که اکثریت پاسخگویان (5/36%) اعتقاد داشتند که وضعیت توسعه کارآفرینی تعاونی‌ها در حد متوسط است. همچنین مهم‌ترین عوامل توسعه کارآفرینی تعاونی‌های کشاورزی به ترتیب عوامل اقتصادی و روان‌شناختی بود که در مجموع حدود 23 درصد از واریانس توسعه کارآفرینی را تبیین کرد

لینک کمکی