مقاله بررسي عوامل مؤثر بر مهارت‌هاي کارآفريني دانشجويان رشته کشاورزي دانشگاه فني و حرفه‌اي در استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل مؤثر بر مهارت‌هاي کارآفريني دانشجويان رشته کشاورزي دانشگاه فني و حرفه‌اي در استان تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به‌طورجدی علاقه‌مند به ایجاد کسب‌وکارهای مستقل هستند؛ بنابراین نیاز به دانش‌آموختگان و دانشجویان کارآفرین افزایش یافته است به‌نحوی‌که هدف بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان پرورش دانشجویان و دانش‌آموختگان کارآفرین بوده است. پژوهش حاضر با هدف مقاله بررسي عوامل مؤثر بر مهارت‌هاي کارآفريني دانشجويان رشته کشاورزي دانشگاه فني و حرفه‌اي در استان تهران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق, کلیه دانشجویان رشته کشاورزی شاغل به تحصیل در دانشگاه فنی و حرفه­ای استان تهران (آموزشکده‌های فنی و کشاورزی پسران شهریار, دماوند و پاکدشت) بوده است که 277 نفر از آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران و از طریق نمونه­گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی صوری آن با استفاده از نظرات گروهی از صاحب‌نظران و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در بازه 88/0- 73/0 مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از تأثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که متغیرهای عوامل شخصیتی, روش‌های آموزشی, محتوای آموزشی و عوامل مدیریتی %6/65 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می‌دهد که بیشترین اثر مستقیم مربوط به متغیر محتوای آموزشی با ضریب p= 0/632 و بیشترین تأثیر غیرمستقیم مربوط به متغیر عوامل مدیریتی با ضریب p= 0.184 می­باشد. همچنین متغیرهای محتوای آموزشی, عوامل شخصیتی و روش‌های آموزشی بیشترین تأثیر را بر مهارت‌های کارآفرینی داشته‌اند

لینک کمکی