مقاله بررسي عوامل اثرگذار بر نوآوري بازاريابي خوشه کسب‌وکار خرما در استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل اثرگذار بر نوآوري بازاريابي خوشه کسب‌وکار خرما در استان خوزستان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

هدف از انجام تحقیق, شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در بازاریابی خوشه کسب‌وکار خرما در استان خوزستان بود. تحقیق حاضر ازلحاظ ماهیت موضوع, از نوع پژوهش­های کمی و ازنظر هدف از نوع کاربردی است. ازلحاظ روش تحقیق, توصیفی – همبستگی و تحلیلی از نوع علی – ارتباطی, ازنظر کنترل متغیرها و به لحاظ زمانی, پیشین پژوهی می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران, معاونین و مسئولین بازاریابی کارگاه­های تولید و فراوری خرما, عضو خوشه کسب‌وکار خرمای استان خوزستان می‌باشد. تعداد این کارگاه­ها 67 عدد بوده که 392 تن در آن­ها در زمینه بازاریابی اشتغال دارند. در این تحقیق جهت تعیین جمعیت موردمطالعه از روش نمونه­گیری متناسب استفاده گردید و تعداد نمونه موردنظر به‌تناسب جمعیت روستاها انتخاب شدند. با استفاده از جدول ارائه شده از سوی مورگان و کرجسی (1970) و با توجه به تعداد نفرات و حجم جامع مورد مطالعه تعداد نمون این تحقیق 190=n نفر برآورد گردید. متغیر وابسته تحقیق, ابعاد نوآوری بازاریابی در خوشه کسب‌وکار خرما بوده و متغیرهای مستقل شامل ویژگی‌های فردی, عوامل سیاست‌گذاری, عوامل زیرساختی, عوامل اقتصادی, عوامل اجتماعی, عوامل مدیریتی, عوامل آموزشی بود. نتایج حاصل از رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که پنج متغیر عوامل سیاست­گذاری, عوامل آموزشی, عوامل اجتماعی, عوامل اقتصادی و عوامل مدیریتی به‌طور تعاملی 3/83 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین نمودند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که عوامل آموزشی – ترویجی بیشترین اثر مستقیم و غیرمستقیم را بر متغیر وابسته داشته است.

لینک کمکی