مقاله عوامل مؤثر بر روحيه کارآفريني هنرجويان هنرستان‌هاي کشاورزي استان زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل مؤثر بر روحيه کارآفريني هنرجويان هنرستان‌هاي کشاورزي استان زنجان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

تحقیق توصیفی همبستگی حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر روحیه کارآفرینی هنرجویان کشاورزی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق, 412 از هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان زنجان بودند که 145 نفر از طریق فرمول کوکران مشخص و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی پرسشنامه تحقیق توسط متخصصان موضوعی تأیید و با انجام مطالعه مقدماتی روی 30 هنرجو و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بزرگ‌تر از 7/0 برای بخش‏های مختلف, پایایی آن تأیید شد. داده‏ها از طریق نرم‌افزار 18SPSSv تحلیل شدند و نتایج نشان داد که روحیه کارآفرینی4/52 درصد هنرجویان بالا هست. نتایج آزمون t نشان داد که روحیه کارآفرینی هنرجویان شهری زیادتر از روستایی و هنرجویان کار و دانش زیادتر از هنرجویان فنی و حرفه‌ای بود. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که متغیرهای مهارت‌ ارتباطی, خوش‌بینی, اعتمادبه‌نفس, شرایط رفاهی دوران کودکی و سابقه شغلی هنرجویان, رابطه مثبت و معنی‏داری باروحیه کارآفرینی هنرجویان داشت. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مهارت‌ ارتباطی و سابقه شغلی هنرجویان تأثیر مثبتی بر روحیه آن‌ها داشته و حدود 20 درصد از تغییرات روحیه کارآفرینی را تبیین می‌کنند

لینک کمکی