مقاله عوامل آموزشي مؤثر در ارتقاي دانش باغداران استان سـمنان در به‌کارگيري سيستم‌هاي آبياري تحت فشار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل آموزشي مؤثر در ارتقاي دانش باغداران استان سـمنان در به‌کارگيري سيستم‌هاي آبياري تحت فشار :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

هدف کلی این تحقیق بررسی دانش باغداران استان سمنان در به‌کارگیری سیستم‌های آبیاری تحت فشار بود. این مطالعه از جنبه هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش, توصیفی- همبستگی بود و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه نیز با کسب نظرات متخصصان ترویج کشاورزی و آبیاری و اعمال اصلاحات لازم بدست آمد. همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه, عملیات پیش آزمون در خارج از جامعه اصلی در مورد 30 نفر از باغداران مجری سیستم‌های آبیاری تحت فشار در باغات شهرستان سمنان صورت گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر دانش باغداران در زمینه سیستم‌های آبیاری تحت فشار 95/0 محاسبه گردید. جامعه آماری این تحقیق شـامل 984 نفر از باغدارانی بودند که سیستم‌های آبیاری تحت فشار را بکار گرفتند که با استفاده از فرمول کوکران, حجم نمونه این تحقیـق 100 نفر برآورد گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات, سابقه فعالیت باغداری, سابقه به‌کارگیری سیستم آبیاری تحت فشار, شرکت در کلاس‌های آموزشی ترویجی, مشاهده فیلم‌های آموزشی ترویجی, تماس با مروجان, مطالعه نشریات ترویجی و بازدید از سیستم‌های آبیاری تحت فشار با متغیر دانش باغداران در به‌کارگیری مناسب سامانه های آبیاری تحت فشار رابطه مثبت و معناداری داشتند. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه گام به گام نیز بیانگر آن بود که متغیرهـــای پیش بین میزان تماس با مروجان و میزان شرکت در کلاس‌های ترویجی 15 درصد از تغییرات متغیر وابسته دانش باغداران در به‌کارگیری مناسب سیستم‌های آبیاری تحت فشار را تبیین نمودند.

لینک کمکی