مقاله شناسايي الزامات توسعه مهارت‌هاي کارآفريني زنان روستايي استان قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي الزامات توسعه مهارت‌هاي کارآفريني زنان روستايي استان قم :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :21

هدف کلی تحقیق مقاله شناسايي الزامات توسعه مهارت‌هاي کارآفريني زنان روستايي استان قم می‌باشد. این پژوهش کاربردی و غیرآزمایشی (توصیفی) و از نوع پیمایشی به شمار می‌رود. ابزار عمده تحقیق پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر 77 نفر از زنان روستایی کارآفرین می‌باشد. یافته‌ها نشان داد وضعیت مهارت کارآفرینی اکثر زنان روستایی در حد مطلوب می‌باشد (4/43 درصد). نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد متغیر الزامات فردی به تنهایی حدود 8/26 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمود که این بدان مفهوم است که متغیر مزبور بیشترین تأثیر را در توسعه مهارت‌های کارآفرینی زنان روستایی داشته است.

لینک کمکی