مقاله عوامل مؤثر بر نگرش شاليکاران نسبت به کشت پايدار برنج در استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل مؤثر بر نگرش شاليکاران نسبت به کشت پايدار برنج در استان مازندران :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :18

هدف از مطالعه­ی حاضر شناسایی مقاله عوامل مؤثر بر نگرش شاليکاران نسبت به کشت پايدار برنج در استان مازندران می­باشد. این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. تعداد نمونه در این پژوهش, 270 نفر از شالیکاران شهرستان­های آمل, بابل و ساری می­باشند که به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شده­اند. داده­های این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع­آوری گردید. یافته­های این مطالعه نشان داد که بین متغیرهای سطح تحصیلات, دسترسی به عوامل آموزشی- ترویجی و کانال‌های ارتباطی, تعداد نیروی کار خانوادگی, دسترسی به نهاده­ها, میزان وام دریافتی و ارزش گذاشتن به نظرات گروه مرجع با متغیر نگرش نسبت به کشت پایدار برنج ارتباط مثبت و معنی­دار وجود دارد. همچنین بین متغیرهای سن, درآمد غیرکشاورزی, ویژگی­های مدیریتی و تجربه کشت برنج با متغیر نگرش نسبت به کشت پایدار برنج رابطه منفی و معنی­داری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای دسترسی به عوامل آموزشی- ترویجی و عوامل ارتباطی, تجربه کشت برنج, تعداد نیروی کار خانوادگی, سطح تحصیلات و ارزش گذاشتن به نظرات گروه مرجع, حدود 46 درصد از تغییرات متغیر وابسته­ نگرش نسبت به کشاورزی پایدار را تبیین می­نمایند.

لینک کمکی