مقاله بررسي عملکرد ادارات ترويج جهاد کشاورزي استان گيلان براساس ديدگاه‌هاي کشاورزان و کارشناسان کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عملکرد ادارات ترويج جهاد کشاورزي استان گيلان براساس ديدگاه‌هاي کشاورزان و کارشناسان کشاورزي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :36

هدف این تحقیق بررسی عملکرد ادارات هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با استفاده از مدل پیشنهادی (2009) Sarvanan et al. می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی, از نظر میزان کنترل متغیرها جزو تحقیقات توصیفی و از نظر نحوه جمع­آوری داده­ها میدانی می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات هماهنگی ترویج کشاورزی و مراکز خدمات جهاد کشاورزی و سایر کارشناسان با پست سازمانی ترویج در استان گیلان به تعداد 311 نفر می­باشند. هم­چنین شالیکاران هر حوزه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز خدمات نیز جزو جامعه آماری این تحقیق بودند که برای محاسبه حجم نمونه آماری, از جدول حداقل حجم نمونه (2001) et al.Bartlett استفاده شد. براین اساس از گروه کارشناسان, 183 نفر و از گروه کشاورزان, 278 نفر به­عنوان حجم نمونه و با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه بود که جهت بررسی روایی آن از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. پایایی پرسشنامه نیز براساس آلفای کرونباخ بررسی شد که برای پرسشنامه کشاورزان 85/0 و برای پرسشنامه کارشناسان 97/0 به­دست آمد که حاکی از پایایی قابل قبول ابزار تحقیق می­باشد. تجزیه و تحلیل داده­ها نیز با استفاده از نرم­افزار SPSSV18 و روش TOPSIS صورت گرفت. نتایج رتبه­بندی شهرستان­ها براساس عملکرد ادارات هماهنگی ترویج کشاورزی با استفاده از روش رتبه­بندی تاپسیس نشان داد که ادارات هماهنگی ترویج کشاورزی در شهرستان املش بالاترین رتبه عملکردی را دارد و شهرستان رشت در پایین­ترین رتبه نسبت به سایر شهرستان­ها قرار دارد. این یافته‏ها دلالت براین دارد که ترویج کشاورزی در شهرستان رشت باید به اهمیت شاخص­های مؤثر بر عملکرد از قبیل میزان هزینه کل در مدیریت ترویج, میزان هزینه­کرد در فعالیت­های ترویجی, میزان تماس ارباب رجوع و نسبت نیروی زراعی فنی به زارع توجه ویژه­ای نموده و در این راستا اقدام به تدوین, نظارت و ارزشیابی استانداردها و شاخص­های ارتقای عملکرد نماید.

لینک کمکی