مقاله شناسايي عوامل اجتماعي- فرهنگي مؤثر بر توانمندسازي اعضاء تعاونيهاي روستايي زنان استان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي عوامل اجتماعي- فرهنگي مؤثر بر توانمندسازي اعضا تعاونيهاي روستايي زنان استان ايلام :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی- فرهنگیمؤثر بر توانمندسازی اعضا تعاونی‌های روستایی زنان استان ایلام انجام گرفت. تحقیق حاضر به لحاظ هدف, کاربردی و به لحاظ روش, توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق؛ کلیه زنانعضو تعاونی‌های روستایی زنان استان ایلام در سال 90-1389بودند (1242=N) که با استفاده از نمونه گیری به روش تصادفی ساده, 128 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق, پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اساتید تأیید گردید. پایایی این بخش از پرسشنامه (عوامل اجتماعی- فرهنگی)نیز با محاسبه از طریق ضریب کرونباخ آلفا (83/0α=) برآورد شد. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن مبین آن بود که بین متغیرهای میزان مدیریت مشارکتی و انجام گروهی کارها در تعاونی هر یک به طور جداگانه با میزان توانمندسازی اعضا با 99 درصد اطمینان و بین متغیر میزان شرکت در تصمیم‌های تعاونی با میزان توانمندسازی اعضا با 95 درصد اطمینان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون در خصوص تأثیرگذاری شش متغیر مورد مطالعه بر توانمندسازی اعضا نیز مبین آن بود که متغیر مدیریت مشارکتی در تعاونی مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر توانمندسازی اعضا است که تنها توانائی تبیین 9/13% از واریانس توانمندی اعضا را دارا می‌باشد

لینک کمکی