مقاله عوامل مؤثر بر انگيزه‌هاي اکتساب نقش رهبري مروجان استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل مؤثر بر انگيزه‌هاي اکتساب نقش رهبري مروجان استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :27

ترویج کشاورزی زمانی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه روستایی ایفا نماید که فراتر از انتقال تکنولوژی به توسعه منابع انسانی بپردازد و مروجانی می‌توانند این کارکرد ترویج کشاورزی را محقق نمایند که در جامعه روستایی نقش رهبری را ایفا نمایند. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه‌های اکتساب نقش رهبری مروجان در استان کرمانشاه اجرا شده است. عوامل مؤثر بر انگیزه‌های اکتساب نقش رهبری بر اساس تئوری شناخت اجتماعی بندورا و مدل انگیزه‌های اکتساب نقش رهبری فارمر مشتمل بر عوامل زمینه ای, فردی و محیطی شناسایی گردید. این مطالعه کمی به روش پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده و جامعه هدف تحقیق کلیه مروجان استان کرمانشاه (150=N) می‌باشند که در یک مطالعه موردی شرکت نموده اند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که عوامل زمینه‌ای 14درصد, عوامل فردی 49 درصد و عوامل محیطی 12 درصد از تغییرات انگیزه‌های اکتساب نقش رهبری را تبیین نموده اند. بنابراین در این مقاله ضمن معرفی متغیرهای تبیین کننده هر عامل و بررسی معنی‌داری رابطه متغیرها با متغیروابسته مطالعه, پیشنهاد‌های مرتبط برای ارتقای انگیزه‌های اکتساب نقش رهبری مروجان ارایه می‌گردد

لینک کمکی