مقاله تحليل ويژگي‌هاي نوآورانه اصلاح و بهبود باغ‌هاي انگور و تأثير آن بر پذيرش در شهرستان خرمدره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل ويژگي‌هاي نوآورانه اصلاح و بهبود باغ‌هاي انگور و تأثير آن بر پذيرش در شهرستان خرمدره :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :29

در ایران محصول انگور نقش مهمی در بازار داخل و خارج کشور ایفا می‌کند. با بهبود شیوه‌های پرورش انگور می‌توان به تولید و بازاررسانی مناسب این محصول کمک نمود که مستلزم بکارگیری نوآوری‌های اصلاح و بهبود دهنده باغ هاست. از این رو در این پژوهش به بررسی ویژگی‌های نوآورانه‌ اصلاح و بهبود باغ‌های انگور و تأثیر آن در پذیرش نوآوری در بین انگورکاران پرداخته شده است. روایی پرسشنامه با کمک پانل‌های تخصصی و پایایی آن نیز از طریق بکارگیری آزمون کرونباخ آلفا مورد تأیید قرار گرفت. نمونه‌ای متشکل از 260 نفر از جامعه 3942 نفری انگورکاران شهرستان خرمدره انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد که ویژگی‌های نوآوری همچون نگرش نسبت به مزیت نسبی نوآوری, سازگاری, عدم پیچیدگی, قابلیت آزمایش‌پذیری و مشاهده‌پذیری نوآوری در بین انگورکاران تحت پوشش طرح توسعه باغ‌ها (سال‌های 90-1388) و افراد تحت پوشش طرح طوبی (87-1380) که نوآوری را پذیرش کرده‌اند به ترتیب بالاتر از افراد غیر تحت پوشش می‌باشد.

لینک کمکی