مقاله بررسي عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي انساني در توليد انگور (مطالعه موردي: انگورکاران بخش دشمن زياري شهرستان ممسني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي انساني در توليد انگور (مطالعه موردي: انگورکاران بخش دشمن زياري شهرستان ممسني) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

مطالعه حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در تولید انگور انجام‌گرفته است. جامعه آماری تحقیق را 140 انگورکار بخش دشمن زیاری شهرستان ممسنی از توابع استان فارس در سال زراعی 1395-1394 تشکیل دادند که به روش طبقه‌ای متناسب و تصادفی انتخاب شدند. تحلیل با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره کاب داگلاس انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد سطح تحصیلات سرپرست در حد خواندن و نوشتن و پنجم ابتدایی, اندازه باغات انگور, عضویت در شرکت تعاونی, شرکت در برنامه‌های آموزشی ترویجی, بازدید مروجان از باغات انگور و سکونت انگورکار در روستا با سطح توسعه‌یافتگی بالا بر بهره‌وری نیروی انسانی اثر مثبت و معنی‌داری داشته و متغیرهایی مانند سطح تحصیلات در حد دیپلم و بالاتر, تجربه و کل دارایی انگورکار بر بهره‌وری نیروی انسانی تأثیر منفی و معنی‌داری دارند. بر اساس این یافته‌ها, پیشنهاد می‌شود داشتن باغات بزرگ‌تر, عضویت در شرکت‌های تعاونی, افزایش برنامه‌های آموزشی- ترویجی و بازدید مروجان از باغات, توسط مسئولین بخش کشاورزی شهرستان ممسنی تشویق و تسهیل گردد.

لینک کمکی