مقاله تبيين بازدارنده‌هاي توسعه کشاورزي در روستاهاي شهرستان رستم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تبيين بازدارنده‌هاي توسعه کشاورزي در روستاهاي شهرستان رستم :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

توسعه بخش کشاورزی زمینه­ساز فعالیت و پیشرفت سایر بخش‌هاست. بر این اساس, هدف اصلی این پژوهش که به‌صورت پیمایش انجام شده, تبیین بازدارنده­های توسعه کشاورزی شهرستان رستم در استان فارس بود. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان دهستان رستم دو از توابع شهرستان رستم بودند. برای این منظور, ابتدا تعداد خانوار روستاهای بالای بیست خانوار (10 روستا) در دهستان مذکور شمارش شدند (672 خانوار), آنگاه بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 220 خانوار به‌عنوان نمونه برآورد و به‌صورت انتساب متناسب در بین روستاهای مذکور توزیع شدند. پرسشنامه مهم‌ترین ابزار جمع­آوری داده‌ها در تحقیق حاضر بود. روایی صوری پرسشنامه توسط پانلی از متخصصان مربوطه تأیید شد و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (83/0=α) تأیید گردید. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی بهره گرفته شد. در این زمینه ابتدا به‌منظور اندازه­گیری انسجام درونی گویه­ها از آزمون KMO و آماره بارتلت استفاده شد. نتایج حاصل از محاسبات نشان داد که انسجام درونی گویه ها برای بهره‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی مناسب (KMO برابر با 706/0) و آماره بارتلت معنادار (001/0=p) است. با توجه به ملاک کِیسر, دَه عامل با مقدار ویژه بالاتر از یک استخراج شده که 49/58 درصد از واریانس کل عامل­ها را تبیین می‌کنند. این دَه عامل با نام‌های, اقتصادی, اجتماعی, تسهیلاتی, آب, آموزشی- ترویجی, سازمانی- مدیریتی, سرمایه­ای, برنامه‌ریزی, مشارکتی و فنی به‌عنوان بازدارنده­های توسعه کشاورزی در منطقه موردمطالعه نام‌گذاری شدند. در پایان با توجه به نتایج مطالعه, پیشنهادهایی برای فائق آمدن بر توسعه‌نیافتگی کشاورزی منطقه ارائه گردید.

لینک کمکی