مقاله بررسي چالش‌هاي بکارگيريفناوري مديريت تلفيقي آفات با رويکرد مدرسه در مزرعه در بين باغداران(مورد مطالعه: شهرستان پاوه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي چالش‌هاي بکارگيريفناوري مديريت تلفيقي آفات با رويکرد مدرسه در مزرعه در بين باغداران(مورد مطالعه: شهرستان پاوه) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

امروزه جهان با مشکل بزرگی به نام رشد جمعیت مواجه است که یکی از پیامدهای آن کمبود غذا می‌باشد. از سویی بخش عمده­ای از تأمین غذای این جمعیت رو به رشد به بخش کشاورزی مربوط می‌شود, در همین راستا افزایش تولیدات بخش کشاورزی ضرورتی انکار ناپذیر بوده است. اما این افزایش تولید با مشکلات زیست محیطی متعددی روبه رو شده است. در این راستا برنامه­هایی مانند مدیریت تلفیقی آفات که یکی از روش­های کشاورزی پایدار است مطرح گردید, اما با چالش­ها و موانع زیادی نیز مواجه است. هدف از انجام این پژوهش, بررسی چالش­های به کارگیری فناوری مدیریت تلفیقی آفات با رویکرد مدرسه در مزرعهبود. این تحقیق از نوع توصیفی است و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق, باغداران شرکت کننده در کلاس­های (IPM/FFS), به تعداد 130 نفر بودند که همگی از طریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع­آوری داده­ها از طریق پرسشنامه بود. روایی محتوایی آن با کمک متخصصان جهاد کشاورزی و اعضای هئیت علمی گروه ترویج دانشگاه رازی تأیید گردید.به منظور تعیین پایایی, پرسشنامه تدوین شده در بین 30 نفر از افراد جامعه مورد مطالعه در منطقه پاوه که جز نمونه انتخاب شده نبودند مورد پیش آزمون قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ آن (­87/.=α) به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که از دیدگاه باغداران مورد مطالعه چالش­های بکارگیری فناوری مدیریت تلفیقی آفاتعبارتنداز: مسائل مالی و زیرساختی, فنی و مدیریتی, مسائل فردی و انگیزشی, ویژگی­های نوآوری, ابهام و ریسک و ضعف اطلاعات و دانش باغداران. نتایج این مطالعه می­تواند در بهبود و تسریع برنامه­های بعدی به برنامه­ریزان و سیاست­گذاران بخش مذکور کمک نماید

لینک کمکی