مقاله بررسي عوامل مؤثر بر نيت و رفتار حفاظت از آب توسط باغداران شهرستان دشتستان؛ آزموني از تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل مؤثر بر نيت و رفتار حفاظت از آب توسط باغداران شهرستان دشتستان؛ آزموني از تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :26

هدف از این پژوهش, بررسی عوامل مؤثر بر نیت و رفتار باغداران نسبت به حفاظت از آب با استفاده از تئوری توسعه یافته­ی رفتار برنامه‌ریزی شده((ETPB می­باشد. نمونه­ی آماری این پژوهش, 300 نفر از باغداران شهرستان دشتستان در استان بوشهر می­باشند که با استفاده از روش نمونه­گیری چند مرحله­ای تصادفی, انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه­ی محقق ساخت انجام شد. روایی پرسشنامه توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن از طریق انجام مطالعه­ی راهنما و محاسبه­ی مقادیر آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که متغیرهای نگرش, هنجار ذهنی, خودکارآمدی و هنجار اخلاقی قادر به پیش بینی 7/67 درصد از تغییرات در متغیر نیت نسبت به حفاظت از آب می­باشند(R2 = 67/7). علاوه بر این, رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که متغیر نیت تنها پیش بینی کننده­­ از تغییرات در متغیر رفتار است (R2= 45/0). به طور کلی, نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تئوری توسعه­ یافته­ی رفتار برنامه‌ریزی شده می­تواند به عنوان یک چارچوب مفهومی برای برنامه­های مداخله­ای با هدف افزایش نیت و رفتار حفاظت از آب مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی