مقاله تعيين ميزان رضايتمندي کشاورزان شهرستان زابل از بيمه گندم و عوامل مؤثر بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين ميزان رضايتمندي کشاورزان شهرستان زابل از بيمه گندم و عوامل مؤثر بر آن :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

هدف از تحقیق حاضر تعیین میزان رضایتمندی کشاورزان شهرستان زابل از بیمه گندم می­باشد که از نوع کاربردی و به لحاظ روش, توصیفی- همبستگی می­باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کشاورزان شهرستان زابل می­باشند که طی سال‌های 1388 تا 1391 اقدام به بیمه محصول گندم خود کرده بودند که بر اساس فرمول کوکران 260 نفر از آنان به‌عنوان حجم نمونه تعیین شدند. برای انتخاب نمونه­ها از روش نمونه­گیری طبقه­ای تناسبی استفاده شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته­ای بود که روایی آن با استفاده از نظرات جمعی از کارشناسان بیمه محصولات زراعی پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری مورد تأیید قرار گرفت و اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( سؤالات مربوط به رضایتمندی 84/0= α و دانش فنی و آگاهی کشاورز از خدمات بیمه 82/0= α) برآورد گردید که حاکی از مناسب بودن ابزار تحقیق است. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS20 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق با استفاده از روش ISDM نشان داد که 5/54 درصد از کشاورزان مورد مطالعه رضایت مثبتی از بیمه گندم داشتند. همچنین نتایج حاصل از تخمین رگرسیونی مشخص کرد که بین متغیرهای دانش و آگاهی گندم کاران از خدمات بیمه محصولات زراعی, سابقه کشت گندم, تعداد دفعات مراجعه به کارشناسان بیمه در سطح اطمینان 99 درصد و تعداد دفعات شرکت در کلاس‌های آموزشی در سطح اطمینان 95 درصد با رضایتمندی از بیمه گندم رابطه مثبت و معنی­داری مشاهده شد که این عوامل درمجموع 51 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین و پیش­بینی می­نماید.

لینک کمکی