مقاله بررسي مهارت‌هاي پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مهارت‌هاي پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :26

هدف این مطالعه, مقاله بررسي مهارت‌هاي پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري بود. این پژوهش از نوع تحقیق پیمایشی بوده و جامعه‌ی آماری آن را دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال تحصیلی 93-1392 تشکیل دادند که سرشماری شدند و 68 نفر پرسشنامه را تکمیل کردند. روایی پرسشنامهبه وسیله کارگروه کارشناسان و پایایی آن بامحاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته‌های پژوهش نشان داد مهارت جست‌وجوی اطلاعات دانشجویان در حد مطلوب اما مهارت‌های آماری, نوشتاری و روش‌شناسی پژوهشی آنان در حد نسبتاً مطلوب بود. نتیجه‌ی تحلیل همبستگی نشان داد که بین مهارت‌های چهارگانه دانشجویان با یکدیگر و با مهارت پژوهشی کل و نیز بین شمار مقاله‌های چاپ شده و طرح‌های پژوهشی دانشجویان با مهارت‌های آماری و نوشتاری رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتیجه‌ی آزمون t نشان داد تفاوت معنی‌داری بین مهارت پژوهشی دانشجویان به لحاظ متغیرهای مقطع تحصیلی و شرکت در کلاس روش تحقیق وجود دارد. یافته‌های تحقیق همچنین نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین مهارت نوشتاری دانشجویان بر پایه متغیرهای جنس و مقطع تحصیلی و تفاوت معنی‌داری بین مهارت آماری دانشجویان از نظر متغیرهای مقطع تحصیلی و شرکت در دوره آموزشی روش تحقیق وجود دارد.

لینک کمکی