مقاله واکاوي راهبردهاي منطقه‌اي توسعه کشاورزي استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واکاوي راهبردهاي منطقه‌اي توسعه کشاورزي استان همدان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

برنامه‌ریزی منطقه‌ای از موضوعات مهم در توسعه جوامع است. هدف مقاله حاضر ارائه راهبردهای منطقه‌ای توسعه کشاورزی با روش توصیفی ـ تحلیلی است. منطقه موردمطالعه شامل 9 شهرستان استان همدان است که اطلاعات و داده‌های موردنیاز از مطالعات کتابخانه مبتنی بر مطالعه و مرور آمار و اسناد و همچنین داده‌های میدانی استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از روش تصمیم‌گیری چند معیاره TODIM استفاده شده است. سپس جهت منطقه بندی خروجی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار GIS, تحلیل و نمایش داده شد و درنهایت با استفاده از تحلیل SOWT مبتنی بر داده‌های مبتنی بر عملیات میدانی برای استخراج راهبردهای منطقه‌ای استفاده گردید. نتایج مطالعات تحقیق نشان داد, شهرستان‌های استان همدان ازنظر شاخص‌های کشاورزی در شرایط یکسانی قرار ندارد شهرستان‌های ملایر (1=T) توسعه‌یافته‌ترین شهرستان و شهرستان فامنین (0=T) توسعه‌نیافته‌ترین, شهرستان می‌باشد و نیز راهبرد کانونی منطقه توسعه‌نیافته کشاورزی شهرستان‌های استان همدان راهبرد تدافعی است, راهبرد منطقه درحال‌توسعه, راهبرد بازنگری می‌باشد و درنهایت راهبرد منطقه توسعه‌یافته راهبرد تهاجمی می‌باشد.

لینک کمکی