مقاله تحليل مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر توسعه کشاورزي ارگانيک در استان سيستان و بلوچستان از ديدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر توسعه کشاورزي ارگانيک در استان سيستان و بلوچستان از ديدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

این تحقیق با هدف بررسی و مقاله تحليل مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر توسعه کشاورزي ارگانيک در استان سيستان و بلوچستان از ديدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به تعداد 82 نفر بودند که با استفاده از تمام­شماری برای تمامی افراد, پرسشنامه ارسال شد که از این تعداد 74 نفر از آن­ها پرسشنامه­ها را تکمیل و برگشت دادند. ابزار اصلی جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که روایی و پایایی آن با استفاده از نظرات متخصصان و آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت (82/0=α). تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSSV15 به‌عمل‌آمد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که مؤلفه‌های مالی- حمایتی, زیرساختی, زیست - محیطی و فرهنگی مهم­ترین مؤلفه­های تأثیرگذار بر توسعه کشاورزی ارگانیک بوده­اند که در مجموع 97/62 درصد واریانس را تبیین نمودند

لینک کمکی