مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر ترويج بازاريابي تخم مرغ شناسنامه دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر ترويج بازاريابي تخم مرغ شناسنامه دار :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :17

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ترویج بازاریابی تخم­مرغ شناسنامه­دار انجام گردیده است. این تحقیق از نظر هدف, کاربردی و از ­نظر روش جمع­آوری اطلاعات, از نوع غیرتجربی و برحسب روش همبستگی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان انجمن تخم­مرغ شناسنامه­دار به تعداد 70 نفر تشکیل دادند که از روش سرشماری استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ, به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه­ها برابر با 766/0 محاسبه گردید. روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع, تأیید شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون بیانگر این موضوع بود که عوامل اجتماعی, بازاریابی, سیاست‌گذاری و اقتصادی بر ترویج بازاریابی تخم­مرغ شناسنامه­دار مؤثر بوده‌اند و حدود 79 درصد تغییرات متغیر وابسته این تحقیق را تبیین نموده­اند.

لینک کمکی