مقاله بررسي ديدگاه کارشناسان نسبت به امکان‌سنجي توسعه تشکل‌هاي آب‌بران (مطالعه موردي: شبکه آبياري رامشير)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ديدگاه کارشناسان نسبت به امکان‌سنجي توسعه تشکل‌هاي آب‌بران (مطالعه موردي: شبکه آبياري رامشير) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

این تحقیق با هدف امکان‌سنجی توسعه تشکل‌های آب­بران در استان خوزستان صورت گرفته است. پژوهش حاضر کاربردی و از دسته تحقیقات توصیفی, همبستگی است. جامعه آماری تحقیق تمامی کارشناسان صاحب­نظر در شرکت آب و برق خوزستان در زمینه تشکل‌های آب‌بران می‌باشد (40 نفر), که مورد سرشماری قرار گرفتند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن به وسیله پانل متخصصان و پایایی ابزار تحقیق نیز به­وسیله ضریب آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف پرسشنامه احراز گردید (87/0). نتایج به­دست آمده نشان داد که بین شرایط موجود و مطلوب در همه مؤلفه‌ها به­جز مؤلفه‌های دسترسی به خدمات عمومی و دسترسی به جاده آسفالته و جمعیت ساکن در روستا, تعداد مصرف‌کنندگان و تعداد تولیدکنندگان تفاوت معنی‌داری در سطح 99 درصد وجود دارد, مهم‌ترین زمینه‌های توسعه تشکل‌ها در شرایط موجود زمینه‌های محیطی و زیرساختی و در اولویت‌های بعدی زمینه‌های اجتماعی, اقتصادی و حمایتی است, ولی در شرایط مطلوب زمینه‌های اقتصادی و حمایتی دارای اولویت بالاتری هستند.

لینک کمکی