مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه مهارت‌هاي کارآفريني در تعاوني‌هاي زنان روستايي استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه مهارت‌هاي کارآفريني در تعاوني‌هاي زنان روستايي استان فارس :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :33

تحقیق حاضر باهدف مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه مهارت‌هاي کارآفريني در تعاوني‌هاي زنان روستايي استان فارس انجام‌ شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی, همبستگی و علّی – ارتباطی است که به شیوه پیمایش جمع‌آوری ‌شده است. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که ‌منظور بررسی روایی, در اختیار اساتید راهنما, مشاور و کارشناسان صاحب‌نظر قرار گرفت و برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسشنامه به عمل آمد. جامعه آماری تحقیق حاضر, شامل کلیه اعضا تعاونی‌های زنان روستایی واقع در شهرستان‌های خرم بید, آباده, شیراز, داراب و فسا می‌باشد که تعداد آن‌ها در مجموع 3142 نفر بود. از بین آن‌ها بر اساس فرمول کوکران 140 نفر به‌عنوان نمونه و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل آماری پس از استخراج داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSSv16 مورد پردازش قرار گرفت. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین عوامل روان‌شناختی, آموزشی, اقتصادی, اجتماعی -فرهنگی و سیاست‌گذاری با توسعه مهارت‌های کارآفرینی رابطه مثبت و معنی‌داری در سطح 99 درصد وجود دارد. همچنین رابطه بین متغیرهای عوامل مدیریتی و عوامل فنی با متغیر توسعه مهارت‌های کارآفرینی در سطح 95 درصد مثبت و معنی‌دار شده است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که عوامل آموزشی, روان‌شناختی, مدیریتی و اقتصادی 50 درصد از تغییرات متغیر وابسته (توسعه مهارت‌های کارآفرینی) را تبیین می‌کنند

لینک کمکی