مقاله تحليل عوامل فردي و محيطي مؤثر بر توسعه کارآفريني دانشجويان کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل عوامل فردي و محيطي مؤثر بر توسعه کارآفريني دانشجويان کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

تحقیق حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 200 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا تشکیل دادند؛ که با استفاده از فرمول کوکران, تعداد 120 نفر انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. پرسشنامه در چهار بخش شامل 76 سؤال باز و بسته طراحی گردید. به‌منظور بررسی روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان مربوطه استفاده شد و به‌منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای بخش‌های مختلف پرسشنامه بالاتر از 87/0به دست آمد. نتایج نشان داد بین جنسیت و مقطع تحصیلی با میزان کارآفرینی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین توانایی­های فردی دانشجویان ازجمله انعطاف‌پذیری, تلاش و پشتکار, رهبری با میزان کارآفرینی رابطه معنی داری در سطح خطای 01/0 مشاهده شد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهایی مانند رهبری گروه, انعطاف‌پذیری, تلاش و پشتکار و مهارت قادرند 41/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته کارآفرینی را تبیین کنند.

لینک کمکی