مقاله اعتباريابي و پايايي‌سنجي مقياس سنجش هوشياري کارآفرينانه در ميان دانش‏آموختگان شرکت‌هاي تجاري کشاورزي استان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اعتباريابي و پايايي‌سنجي مقياس سنجش هوشياري کارآفرينانه در ميان دانش‏آموختگان شرکت‌هاي تجاري کشاورزي استان کرمان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

مفهوم هوشیاری کارآفرینانه به‌عنوان مفهومی اساسی در تئوری فرصت­گرایی کارآفرینی مطرح است. لیکن آنچه تا به امروز, به‌ویژه در ایران, کمتر بدان پرداخته شده ارائه مقیاسی برای اندازه‏گیری آن است. از این‌رو, تحقیق علی- ارتباطی حاضر با هدف اعتباریابی این ابزار انجام شد. جامعه آماری این پژوهش دانش­آموختگان شرکت‏های تجاری کشاورزی در جنوب استان کرمان به تعداد 346 تن بود که با استفاده از فرمول کوکران 132 نفر انتخاب و به روش انتساب متناسب نمونه‏گیری شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای استاندارد در مقیاس لیکرت بود. بررسی روایی تشخیصی ابزار و پایایی ترکیبی آن نشان از پایایی و روایی پرسشنامه داشت. روش غالب آماری تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم بود که مشخص کرد مفهوم هوشیاری کارآفرینانه از سه بعد پویش, رابطه و قضاوت تشکیل شده و فرضیه تک‌بعدی بودن آن مورد تأیید قرار نگرفت. همچنین, مشخص شد که بعد رابطه و برقراری پیوند در مقایسه با دو بعد دیگر نقش بیشتری در این بین ایفا می‏کند. نتیجه کلی این تحقیق حاکی از آن بود که مفهوم فرصت­گرایی در کارآفرینی در میان کارآفرینان ایرانی مطرح بوده و این مفهوم ماهیتاً ذاتی و اکتسابی است.

لینک کمکی