مقاله تأثير سرمايه‌ي فکري بر کارآفريني سازماني (مطالعه موردي: سازمان جهاد کشاورزي شهرستان کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير سرمايه‌ي فکري بر کارآفريني سازماني (مطالعه موردي: سازمان جهاد کشاورزي شهرستان کرمانشاه) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

هدف اصلی این تحقیق توصیفی- همبستگی, بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی, در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود (N=104) که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان, 86 نفر از آنان, به روش نمونه­گیری ساده تصادفی برای بررسی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن توسط نظرسنجی متخصصان و پایایی آن با محاسبه­ی ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از نرم‌افزار Spss20 استفاده گردید. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی­داری بین مؤلفه‌های سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به شیوه­ی توأم, حاکی از آن است که 32 درصد از تغییرات واریانس کارآفرینی سازمانی توسط دو مؤلفه‌ی سرمایه فکری شامل سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی تبیین می­گردد و در مورد میزان تأثیر مؤلفه‌های سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی مشخص شد, بیشترین تأثیر را مؤلفه­ ساختاری بر کارآفرینی سازمانی دارد.

لینک کمکی