مقاله عوامل مؤثر بر دانش کشاورزي ارگانيک در بين گلخانه داران شهرستان ورامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل مؤثر بر دانش کشاورزي ارگانيک در بين گلخانه داران شهرستان ورامين :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :21

هدف این تحقیق بررسی مقاله عوامل مؤثر بر دانش کشاورزي ارگانيک در بين گلخانه داران شهرستان ورامين بود. روش تحقیق توصیفی, همبستگی بود. گلخانه داران شهرستان ورامین به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند (125=N) که برای مطالعه آن‌ها از روش سرشماری استفاده گردید. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیئت علمی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی تأیید شد. آزمون مقدماتی و پایایی پرسشنامه از طریق تکمیل 30 پرسشنامه به وسیله کشاورزان در یکی از شهرستان‌های خارج از نمونه آماری به عمل آمد و ضریب پایایی آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که وضعیت دانش کشاورزی ارگانیک 3/13 درصد از پاسخگویان در سطح کم, 2/44 درصد در سطح متوسط و 5/42 درصد در سطح زیاد بود. همچنین وضعیت اکولوژیکی, مشارکت اجتماعی و قابلیت رؤیت نوآوری‌های کشاورزی ارگانیک, 8/70 درصد از تغییرات دانش کشاورزی ارگانیک را تبیین نمود.

لینک کمکی