مقاله تأثير آموزش‌هاي ترويجي بر افزايش عملکرد سيب زميني رقم آگريا در شهرستان دماوند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير آموزش‌هاي ترويجي بر افزايش عملکرد سيب زميني رقم آگريا در شهرستان دماوند :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :16

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقاله تأثير آموزش‌هاي ترويجي بر افزايش عملکرد سيب زميني رقم آگريا در شهرستان دماوند که از نظر نحوه جمع آوری داده‌ها از نوع پیمایشی بوده به روش توصیفی (غیر آزمایشی) - همبستگی انجام شده است. جامعه آماری, 68 نفر از سیب زمینی کاران رقم آگریا در شهرستان دماوند می‌باشند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین متغیرهای شغل پدر, تعداد کلاس های ترویجی دعوت شده, میزان شرکت در کلاس‌های آموزشی ترویجی, میزان عمل به توصیه های ترویجی, میزان رضایت از کشت سیب زمینی رقم آگریا و فاصله زمانی معرفی رقم آگریا تا کشت با عملکرد سیب زمینی رقم آگریا رابطه وجود دارد. نتایج رگرسیون به شیوه گام به گام نشان می‌دهد که به ترتیب 4 متغیر شغل پدر, تعداد کلاس‌های آموزشی ترویجی دعوت شده, فاصله زمانی معرفی تا کشت رقم آگریا و میزان رضایت از کاشت رقم آگریا وارد معادله رگرسیون چند متغیره شدند و جمعاً 40 درصد تغییرات متغیر عملکرد سیب زمینی رقم آگریا را تبیین نمودند

لینک کمکی