مقاله تحليل ساختاري نقش مؤلفه‌هاي آموزشي‌ـ‌ترويجي و روان‌شناختي بر رفتار زيست‌محيطي گندم‌ کاران شهرستان بوکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل ساختاري نقش مؤلفه‌هاي آموزشي‌ـ‌ترويجي و روان‌شناختي بر رفتار زيست‌محيطي گندم‌ کاران شهرستان بوکان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

با توجه به اثر آموزش‌های مناسب در تغییر آگاهی‌ها و نگرش افراد نسبت به حفظ محیط‌زیست, رفتارهای سازگار افراد با محیط‌زیست دور از انتظار نمی‌باشد. هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر سازه‌های آموزشی‌ـ‌ترویجی و روانشناختی بر رفتار زیست‌محیطی گندم‌کاران شهرستان بوکان می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف, در این پژوهش از فن پیمایش که از روش‌های توصیفی می‌باشد, استفاده شد. جامعه آماری پژوهش 5473 نفر از گندم‌کاران شهرستان بوکان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری ساده تصادفی با انتساب متناسب و با استفاده از جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان, 357 نفر نمونه‌گیری شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظر متخصصان و صاحب‌نظران بررسی شد و اصلاحات لازم صورت گرفت؛ همچنین روایی آن با استفاده از پایایی ترکیبی (CR) به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی, روایی, پایایی و برازش متغیرهای پنهان پژوهش را تأیید کرد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف پرسشنامه بالاتر از 70/0 محاسبه شد به این معنی که بخش‌های مختلف پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم‌افزارهای SPSSWin22 و LISRE 8.80 استفاده شد. نتایج نشان داد که خودشناسی و نگرش‌های زیست‌محیطی مؤلفه‌های اصلی سازه روانشناختی در زمینه رفتار زیست‌محیطی می‌باشد. همچنین سازه‌های آموزشی‌ـ‌ترویجی و روانشناختی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رفتار زیست‌محیطی داشتند و در مجموع 41 درصد از کل واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند.

لینک کمکی