مقاله بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش کنترل بيولوژيک کرم ساقه خوار برنج (استفاده از زنبور تريکوگراما) با استفاده از مدل لاجيت؛ شاليکاران شرق استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش کنترل بيولوژيک کرم ساقه خوار برنج (استفاده از زنبور تريکوگراما) با استفاده از مدل لاجيت؛ شاليکاران شرق استان گيلان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

این مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج (استفاده از زنبور تریکوگراما) در شرق استان گیلان در سال 1392 انجام شده است. برای انجام این مطالعه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران, 370 نفر به عنوان نمونه آماری بودند که برای جلوگیری از خطای حاصل از عدم برگشت پرسشنامه­ها, تعداد 400 کشاورز به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از شالیکاران نمونه به دست آمد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از یک مدل اقتصاد سنجی به نام لاجیت استفاده شد. نتایج نشان داد مهم‌ترین عوامل در پذیرش فناوری زنبور تریکوگراما سطح تحصیلات شالیکاران, مشارکت و همکاری, میزان تولید برنج, کل هزینه کشاورزی, تعداد طیور و تعداد اعضای خانواده شالیکاران بود. به غیر از دو عامل تعداد طیور و تعداد اعضای خانواده که اثر منفی در احتمال پذیرش این تکنولوژی داشتند بقیه عوامل دارای تأثیر مثبت بودند

لینک کمکی