مقاله از سرمايه اجتماعي به عملکرد شغلي: نقش ميانجي گرايش کارآفرينانه در سازمان جهاد کشاورزي استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله از سرمايه اجتماعي به عملکرد شغلي: نقش ميانجي گرايش کارآفرينانه در سازمان جهاد کشاورزي استان همدان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :16

هدف این پژوهش بررسی روابط بین سرمایه اجتماعی و گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به تعداد 635 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 242 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌‌های استاندارد گرد‌آوری گردید. روایی پرسشنامه توسط گروهی از متخصصان تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد که مقدار آن برای سنجش ابعاد گرایش کارآفرینانه (83/0=α), سرمایه اجتماعی (85/0=α) و عملکرد شغلی (79/0=α) تعیین شد. نتایج مدل یابی معادله‌های ساختاری نشان داد که سرمایه اجتماعی و گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی رابطه‌ مستقیم و معنی‌دار داشتند. نتایج Bootstrapping هم نشان داد که گرایش کارآفرینانه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی را میانجی‌گری می‌کند. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌ اجتماعی ارزش سرمایه‌گذاری را دارد زیرا ایجاد و حفاظت از سرمایه اجتماعی در سازمان, سطح گرایش کارآفرینانه و عملکرد کارکنان را بهبود می‌بخشد

لینک کمکی