مقاله بررسي عوامل مؤثر بر توسعه کارآفريني در تعاوني‌هاي توليد روستايي شهرستان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل مؤثر بر توسعه کارآفريني در تعاوني‌هاي توليد روستايي شهرستان اصفهان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونی­های تولیدی روستایی شهرستان اصفهان می­باشد. برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت­های تعاونی­ تولید روستایی بود (75 نفر عضو 15 شرکت تعاونی تولید روستایی) که با استفاده از روش تمام شمار نمونه­های موردمطالعه انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق, پرسشنامه­ای بود که روایی آن بر اساس نظر گروهی از متخصصان تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی مقیاس اصلی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (872/0=a). داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS و LISREL نسخه 5/8 تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد, متوسط نمره کل کارآفرینی جامعه موردمطالعه معادل 585/2 به دست آمد که بیشتر افراد (8/62 درصد) در طبقه خیلی ضعیف و ضعیف قرار داشتند. همچنین, بر اساس نتایج حاصل از آزمون T تک نمونه­ای, میزان توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های تولید روستایی منطقه­ی موردمطالعه, با احتمال 95 درصد معنی­داری, در حد پایین­تر از حد متوسط ارزیابی شد. همچنین به­منظور شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و برای بررسی شاخص برازش نیکویی مدل تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادله­های ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت­های تعاونی تولید روستایی از هفت عامل مجزای اقتصادی, اجتماعی, مدیریتی, بازاریابی, آموزش, روان‌شناختی و عامل فرهنگی تشکیل می­شوند.

لینک کمکی